Algemene voorwaarden
Governance Kompas

Versie 1.0, mei 2023

Samenvatting

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Governance Kompas. Deze diensten bestaan voornamelijk uit advies- en interimwerk alsook gespreks- en intervisiebegeleiding en onderwijsactiviteiten.
 • Met betrekking tot advies- en interimwerk gelden er diverse specifieke bepalingen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de offerteprocedure (zie punten 2 en 3), de eventuele te behalen resultaten (zie punt 2) en de werkwijze van Governance Kompas (punt 1) en de afspraak dat de opdrachtgever afdoende verzekerd dient te zijn (punt 2). Daarnaast verlangt Governance Kompas bepaalde vrijwaringen in het kader van goed opdrachtgeverschap (zie punten 2 en 3).
 • Deze voorwaarden bevatten ook bepalingen waaraan de partijen gebonden zijn die door Governance Kompas worden ingeschakeld, de zogeheten derden zoals consultants. Zij zullen zich, net als Governance Kompas, zoveel als redelijkerwijs mogelijk houden aan de gedragscode van de Orde van Organisatiekundigen (OOA).
 • Verder dienen cursisten op de hoogte te zijn van de bepalingen voor de onderwijsactiviteiten van Governance Kompas. Zoals cursussen en leerprogramma’s.
 • Tot slot beperkt Governance Kompas in deze algemene voorwaarden haar aansprakelijkheid en betracht zij geheimhouding. Over de omgang met persoonsgegevens, zie het privacystatement.
 • Vragen over deze algemene voorwaarden? Neem dan contact op.

Onderwerp en toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Governance Kompas, waaronder begrepen iedere aan Governance Kompas verstrekte opdracht inclusief vervolgopdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten.
 2. Governance Kompas B.V. is gevestigd aan de Van Humboldtstraat 111 te (3514 GN) Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 74613383.
 3. De diensten van Governance Kompas worden geleverd aan zakelijke organisatie, niet-zijnde consumenten, hierna “contractpartijen” genoemd.
 4. De dienstverlening bestaat hoofdzakelijk uit advieswerk (juridisch en strategische advisering, coaching en evaluatiewerkzaamheden), interimwerk (als bestuurder, directeur, manager, bestuurssecretaris), gespreks- en intervisiebegeleiding en onderwijsactiviteiten (cursussen, docentschap).
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle opdrachten die Governance Kompas aan derden verstrekt. Zie hiervoor onder de kop “Ingeschakelde derden”.
 6. Artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:408 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing.
 7. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, hoe ook genaamd zoals inkoopvoorwaarden, van de contractpartij is uitdrukkelijk uitgesloten en zijn niet van toepassing op de zakelijke relatie met Governance Kompas.
 8. Afwijkende afspraken op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk na schriftelijke instemming door Governance Kompas. Onder “schriftelijk” dient ook per e-mail te worden verstaan.

Offerte, aanvaarding en opdracht

 1. Offertes van Governance Kompas zijn gebaseerd op de informatie die door contractpartij tot de offertedatum aan haar zijn verstrekt.
 2. Met betrekking tot advies- en interimwerkzaamheden wordt de inhoud van de opdracht vastgelegd door Governance Kompas in een offerte na overleg met de contractpartij. Zodra de contractpartij deze offerte ongewijzigd aanvaardt, bijvoorbeeld per e-mail, komt de opdracht tot stand.
 3. Met betrekking tot advies- en interimwerkzaamheden staat contractpartij ervoor in dat zij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de projectwerkzaamheden verstrekt. Governance Kompas dient te kunnen vertrouwen op de verstrekte informatie voor een goede uitvoering van de opdracht. Governance Kompas is niet gehouden de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de informatie te controleren.
 4. Meer of andere werkzaamheden die niet in de offerte zijn genoemd vallen buiten de opdracht. Is meerwerk of ander werk benodigd, dan kan dit met Governance Kompas worden besproken ten behoeve van een aanvullende offerte. De meer of andere werkzaamheden kunnen ook door Governance Kompas per e-mail aan contractpartij worden bevestigd, bijvoorbeeld naar aanleiding van een overleg of het aanvullende werk. In elk geval voert Governance Kompas eventuele activiteiten als aanvulling op de offerte na toestemming van de contractpartij uit.

Tarieven, facturatie en betalingen

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of indien Governance Kompas expliciet voor haar dienstverlening een vaste prijs aanbiedt, wordt het bedrag aan honorarium vastgesteld op basis van tijdsbesteding en het toepasselijke uurtarief. Dit uurtarief is exclusief BTW. Kosten die niet in het uurtarief zijn verwerkt, zoals vertaal-, overnachtings- en reiskosten kunnen aan de contractpartij worden doorbelast. Governance Kompas kan het uurtarief jaarlijks wijzigen in verband met inflatie.
 2. Als contractpartij hulpmiddelen voorschrijft en deze noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, kan Governance Kompas de daarmee samenhangende kosten in rekening brengen bij contractpartij. Bijvoorbeeld de licentiekosten van verplicht te gebruiken software.
 3. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Facturatie vindt gewoonlijk maandelijks plaats. Na die vervaldag wordt de wettelijke handelsrente in rekening gebracht en is contractpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien (tijdige) betaling achterwege blijft, is Governance Kompas gerechtigd eenzijdig de uitvoering van de opdracht op te schorten, onverminderd de bevoegdheden die Governance Kompas heeft op grond van de wet.
 4. Indien meerdere contractpartijen voor (vrijwel) dezelfde werkzaamheden opdracht geven aan Governance Kompas wordt geacht sprake te zijn van een gezamenlijke opdracht en zijn beide contractpartijen hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de facturen.

Goed opdrachtnemerschap

 1. Governance Kompas volgt op vrijwillige basis zoveel als redelijkerwijs mogelijk de gedragscode van de Orde van Organisatiekundigen (OOA) bij het uitvoeren van haar werk.
 2. Governance Kompas zal het te verrichten werk naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in overeenstemming met de eisen van goed opdrachtnemerschap. Echter, Governance Kompas kan niet garanderen dat het door contractpartij met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt. Dit is inherent aan advies- of interimwerk.
 3. Governance Kompas zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Governance Kompas, geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen aan contractpartij niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan, noch het recht op vergoeding van enige door contractpartij dientengevolge geleden schade.
 4. Governance Kompas zal gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren met contractpartij over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. De stand van de gewerkte uren kan altijd door contractpartij worden opgevraagd.
 5. Als bij de aanvaarding of de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen Governance Kompas en contractpartij elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 6. Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van contractpartij, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van Governance Kompas staat of indien contractpartij op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft Governance Kompas het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan contractpartij in rekening te brengen.

Goed opdrachtgeverschap

 1. Contractpartij dient zich richting Governance Kompas te gedragen als een goed opdrachtgever. Dit betekent onder meer dat:
  • Governance Kompas tijdig alle informatie ontvangt van contractpartij die nuttig of noodzakelijk is voor de opdracht;
  • Contractpartij alle feiten en omstandigheden aan Governance Kompas mededeelt, zoals wijzigingen in het beleid van contractpartij, zodat Governance Kompas daarmee rekening kan houden;
  • Eventuele derden waarmee Governance Kompas dient samen te werken, zoals personeel van contractpartij, in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn;
  • Governance Kompas kosteloos een werkplek verkrijgt op de locatie van contractpartij, tenzij partijen anders afspreken.
 2. Contractpartij zal Governance Kompas vrijwaren voor aanspraken van derden (waaronder haar medewerkers en door Governance Kompas ingeschakelde derden) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden die het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
 3. Contractpartij zal Governance Kompas en de eventueel door haar ingeschakelde derden vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle mogelijke vorderingen, hoe ook genaamd en op welk standpunt ook gebaseerd, van de Belastingdienst en/of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) tot inhouding en/of afdracht van belastingen en/of sociale premies, inclusief de daarop vallende rente en eventuele administratieve boetes, in verband met de door Governance Kompas en de eventueel door haar ingeschakelde derden.

Ingeschakelde derden

 1. Het staat Governance Kompas vrij om naar eigen inzicht gebruik te maken van de diensten van derden indien zulks voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Indien van toepassing zal Governance Kompas deze derden communiceren aan de contractpartij. Bijvoorbeeld bij de inschakeling van consultants of docenten. Kosten in verband met de inschakeling van deze derden zullen worden doorbelast aan de contractpartij.
 2. De door Governance Kompas ingeschakelde derden zijn verplicht zich te houden aan de volgende afspraken:
  • Derden dienen zoveel als redelijkerwijs mogelijk de gedragscode van de Orde van Organisatiekundigen (OOA) bij het uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden;
  • Iedere derde dient bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Dit betekent onder meer dat iedere derde gehouden is gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen van Governance Kompas over de uitvoering van de opdracht;
  • Governance Kompas schakelt derden in met het oog op een specifieke persoon. Dat betekent dat die derde-persoon gehouden de door Governance Kompas gevraagde werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten. Derden mogen slechts met schriftelijke toestemming van Governance Kompas een ander geheel of gedeeltelijk te belasten met de uitvoering van Governance Kompas’ opdracht. Bijvoorbeeld in gevallen van ziekte of vakantie en indien dit noodzakelijk is voor een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht.
 3. Iedere derde dient Governance Kompas op de hoogte te houden van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht. De derde stelt Governance Kompas daarbij onverwijld in kennis van de voltooiing van de opdracht en in gevallen waarin de oplevering van de opdracht – of onderdelen daarvan – vertraagd zijn, voor zover dit nog niet bij Governance Kompas bekend is. Indien een derde bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van de hulp van andere personen, dan is die derde jegens Governance Kompas aansprakelijk voor de gedragingen van deze personen op gelijke wijze als voor zijn eigen gedragingen. Dit betekent onder meer dat als een derde een niet-ondergeschikte werkzaamheden laat verrichten ter uitvoering van een door Governance Kompas gegeven opdracht, en deze niet-ondergeschikte is aansprakelijk voor een bij die werkzaamheden begane fout, dan is hiervoor ook de derde jegens Governance Kompas aansprakelijk.
 4. Indien twee of meer derden samen een opdracht van Governance Kompas hebben ontvangen, dan is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan één van hen kan worden toegerekend.
 5. Als Governance Kompas de opdracht heeft verleend aan een rechtspersoon zoals een besloten vennootschap of maatschap en het is de bedoeling dat de opdracht niet door de juridische opdrachtnemer wordt uitgevoerd maar specifiek door één van de deelnemers van de betreffende rechtspersoon, dan is deze concrete uitvoerder naast de juridisch opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk jegens Governance Kompas. Deze bepaling geldt onverminderd in geval van vervanging van de feitelijk uitvoerder, bijvoorbeeld wegens ziekte of vakantie.
 6. Governance Kompas is voor haar voortbestaan afhankelijk van haar klanten, zoals organisaties die aan Governance Kompas een opdracht gegund hebben. Governance Kompas heeft daarmee een groot belang om haar klantenkring en de daarmee gemoeide investeringen tot op bepaalde hoogte te beschermen tegen (potentiële) concurrenten. Derden zijn daarom verplicht zich te houden aan de volgende afspraken:
  • Door Governance Kompas ingeschakelde derden zullen geen relaties van Governance Kompas – d.w.z. klanten of prospects waaronder begrepen hun (potentiële) personeelsleden – contacteren om hen diensten aan te bieden die met Governance Kompas concurreren zoals de uitvoering van advies- of interimwerk. Deze afspraak geldt voor de duur van twee kalenderjaren na het einde van de overeenkomst tussen Governance Kompas en de betreffende derde en is van overeenkomstige toepassing gedurende de looptijd van die overeenkomst;
  • Het bovengenoemde relatiebeding blijft beperkt tot de klanten en prospects van Governance Kompas en diens relaties waarvoor een derde op basis van deze algemene voorwaarden werkt of heeft gewerkt, waaronder begrepen (potentiële) personeelsleden van Governance Kompas’ klanten;
  • Als een derde tekortschiet in de nakoming van dit relatiebeding, dan is hij/zij gehouden tot onmiddellijke betaling van een geldsom aan Governance Kompas ad € 10.000,– per relatie die hij/zij in weerwil van het relatiebeding heeft gecontacteerd of waarvoor hij/zij heeft gewerkt. Deze contractuele boete geldt onverminderd de mogelijkheid van Governance Kompas om schadevergoeding te vorderen van de betreffende derde.

Interimwerk

 1. Met betrekking tot interimwerk gelden de volgende specifieke afspraken:
  • Governance Kompas deelt haar werkzaamheden zelfstandig in. Zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder leiding of toezicht van contractpartij.
  • De contractpartij kan wel aanwijzingen en instructies geven over het resultaat van de opdracht. Daarnaast kan, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming plaatsvinden indien Governance Kompas met derden dient samen te werken. Dit met het oog op een optimale uitvoering van de opdracht.
  • Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Governance Kompas zich naar de arbeidstijden bij contractpartij.
 2. Contractpartij is verplicht zich adequaat te verzekeren tegen de risico’s die voortvloeien uit de opdracht en de daaruit voortvloeiende opdrachten. Contractpartij verklaart een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten die in voldoende mate dekking biedt tegen schade, die kan ontstaan bij of als gevolg van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden die Governance Kompas dient te verrichten.

Onderwijsactiviteiten

 1. Governance Kompas staat er voor in dat de (schriftelijke of mondeling) verstrekte informatie aan potentiële cursisten te allen tijde waarheidsgetrouw en accuraat zal zijn.
 2. Met betrekking tot de onderwijsactiviteiten van Governance Kompas gelden de volgende specifieke voorwaarden:
  • De naam van het instituut: de onderwijsactiviteiten worden gegeven door Governance Kompas.
  • Informatie over cursustitels, cursuskosten en kosten voor studieboeken en/of cursusmateriaal is beschikbaar op de website van Governance Kompas. Dit geldt ook voor informatie over eventuele begeleiding en diensten die zijn inbegrepen.
  • Betalingsvoorwaarden en betalingswijze: Nadat de cursist zijn/haar bestelling heeft geplaatst, ontvangt deze persoon direct een digitale factuur (pdf) op het door de cursist aangegeven (factuur) e-mailadres. Betaling dient uiterlijk binnen de gestelde termijn te zijn voldaan, doch uiterlijk binnen 30 dagen na afloop van (de eerste) cursusdag. Bij niet-tijdige betaling zijn de kosten verbonden aan het innen van de verschuldigde gelden geheel voor rekening van de cursist of diens organisatie. Na de vervaldag wordt de wettelijke handelsrente in rekening gebracht en is de contractpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
  • Betalingstermijnen: In geval van een meerdaags leerprogramma kan de cursist een verzoek doen tot betaling in (maximaal 4) termijnen. Informeer bij Governance Kompas of deze mogelijkheid er is. Indien deze mogelijkheid met de cursist wordt afgestemd, zullen de termijnen vallen binnen de duur van de opleiding en dient de laatste termijn te zijn voldaan voor afloop van het opleidingstraject.
  • De duur van het contract: de contractduur is gelijk aan de duur van de betreffende cursus of het leerprogramma.
  • Maximum deelnemers en cursuseisen: Voor onderwijsactiviteiten kan een maximum aantal deelnemers gelden. In dat geval worden aanmeldingen in volgorde van binnenkomst behandeld. Indien er geen plaats meer is in de door de cursist beoogde cursus ontvangt deze persoon hiervan bericht. Het kan zijn dat bij een onderwijsactiviteit bijzondere eisen van vooropleiding of ervaring van toepassing zijn voor deelname, waardoor wij Governance Kompas de inschrijving pas definitief kan maken zij hierover een positief besluit heeft genomen. Indien van toepassing zal dit in de beschrijving van desbetreffende activiteit vermeld zijn. Tegen een negatief besluit staat geen beroep open. Ook is Governance Kompas gerechtigd op basis van gerechtvaardigde objectieve maatstaven de samenstelling van de groep deelnemers te weigeren.
  • Deelnemerslijst: De naam van cursist en organisatienaam worden vermeld op de deelnemerslijst van de onderwijsactiviteit waarvoor cursist is ingeschreven.
  • De condities waaronder de cursus eventueel niet doorgaat: Governance Kompas behoudt zich het recht voor zonder opgave van reden één van haar activiteiten op een andere datum te laten plaatsvinden of te annuleren. De cursist heeft in dat geval het recht zonder kosten te annuleren, indien van toepassing zal het betaalde bedrag voor de activiteit teruggestort worden. De cursist zal hiervan tijdig op de hoogte gesteld worden. Bij het annuleren van een activiteit door Governance Kompas heeft de cursist geen recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.
  • Eventuele garantiebepalingen (inspanningsverplichting): Governance Kompas heeft een inspanningsverplichting ten behoeve van de kwaliteit van de onderwijsactiviteiten en bewaakt de kwaliteit ervan. Governance Kompas behoudt het recht voor in verband met onvoorziene omstandigheden of actuele ontwikkelingen een onderwijsactiviteit te wijzigen (op onderdelen), die het wezen ervan niet aantasten.
  • Auteursrechten: De auteursrechten blijven berusten bij degene die een werk, zoals een presentatie (door een docent) of huiswerkopdracht (door een cursist), heeft gemaakt.
  • Eigendomsrecht cursusmateriaal: Met de cursist zal worden gecommuniceerd of er voorafgaand aan de activiteit cursusmateriaal beschikbaar is. Indien er sprake is van fysiek cursusmateriaal, zoals studieboeken, dan wordt de cursist eigenaar van het exemplaar dat door Governance Kompas aan hem of haar is verstrekt.
 3. De cursist begrijpt dat de volgende annuleringsvoorwaarden gelden:
  • In geval van annulering door de cursist dient deze persoon hiervan per e-mail bericht te geven aan Governance Kompas. Als datumontvangst houden wij de afleverdatum van de e-mail aan dat deze door Governance Kompas is ontvangen. De cursist is zelf verantwoordelijk of het annuleringsbericht is afgeleverd. Vraag daarom altijd om een ontvangstbevestiging.
  • De volgende algemene annuleringstermijn is van toepassing:
   • Tot 30 dagen voor aanvang kan deze door de cursist kosteloos geannuleerd worden.
   • Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.
  • Bij tussentijds stoppen van een meerdaags opleidingstraject vindt geen restitutie plaats van cursusgelden.
  • Terugbetalingen: Alle terugbetalingen die door Governance Kompas moeten worden gedaan zullen binnen 5 werkdagen verwerkt zijn na ontvangst van een toegewezen restitutieverzoek.
 4. Als de cursist niet aanwezig is op een activiteit waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven en niet tijdig heeft geannuleerd, dan worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.
 5. Onder voorwaarden is het mogelijk dat de cursist zich laat vervangen. Bij verhindering kan de cursist kosteloos een plaatsvervanger toewijzen, mits dit (tijdig) van tevoren aan Governance Kompas is meegedeeld. De vervanger dient zich in te schrijven als deelnemer en zal daarvoor worden gefactureerd. De oorspronkelijke aanmelder blijft tot betaling van het cursusgeld verantwoordelijk indien betaling door de vervanger uitblijft.
 6. Governance Kompas en de bij haar onderwijsactiviteiten betrokken derden zoals docenten zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met deelname aan deze activiteit dan wel annulering ervan door Governance Kompas. Onverminderd de bepalingen in deze algemene voorwaarden is een eventuele aansprakelijkheid van Governance Kompas jegens de cursist te allen tijde beperkt tot de direct door de cursist geleden schade waarbij de hoogte van de schadevergoeding in alle gevallen beperkt is tot het betaalde factuurbedrag. Bijvoorbeeld, als een cursusdag definitief niet doorgaat, dan is de eventuele schade gelijk aan het betaalde bedrag (indien van toepassing) voor die ene cursusdag.

Aansprakelijkheid

 1. Governance Kompas is uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door contractpartij die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
 2. Governance Kompas is geen geval aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade, zoals – maar niet beperkt tot – winstderving, gemiste besparingen, economisch verlies, vertragingsschade, schade door bedrijfstagnatie, verminking of verlies van data, verminderde goodwill en/of claims van derden. Evenmin is Governance Kompas aansprakelijk voor fouten in de dienstverlening van door Governance Kompas ingeschakelde derden.
 3. Governance Kompas is niet aansprakelijk voor schade die contractpartij of enige derde lijdt als gevolg van het gebruik van toeleveranciers of materialen die door contractpartij aan Governance Kompas zijn voorgeschreven zoals IT-systemen.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Governance Kompas, hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Governance Kompas wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Als de verzekeraar in enig geval niet overgaat tot uitkering, is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit de door Governance Kompas uitgevoerde werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, door contractpartij aan Governance Kompas is betaald, tot een maximumbedrag van € 10.000,- inclusief BTW, ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen of de duur hiervan.
 5. Iedere rechtsvordering jegens Governance Kompas vervalt, indien zij wordt ingesteld na verloop van één jaar na de dag, volgende op die waarop de onmiddellijke nakoming kan worden gevorderd.
 6. De in dit artikel genoemde uitsluiting van aansprakelijkheid vervalt slechts als de schade gerelateerd aan persoonsgegevens door Governance Kompas is veroorzaakt door opzet of grove schuld in de zin van de jurisprudentie over de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.

Geheimhouding en persoonsgegevens

 1. Governance Kompas betracht geheimhouding ten aanzien van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie waarvan zij kennisneemt in het kader van een opdracht. Deze geheimhoudingsafspraak is nader uitgewerkt in het privacystatement van Governance Kompas, te raadplegen via: www.governancekompas.nl/privacystatement.
 2. Het privacystatement van Governance Kompas geldt als onlosmakelijk onderdeel van deze algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Governance Kompas behoudt zijn rechten voor op alles wat zij creëert, zoals auteursrechten op werken als presentaties, spreekbeurten, rapporten en adviezen of andere (schriftelijke bijdragen). Niets in deze algemene voorwaarden behelst een overdracht van intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, aan contractpartij of een derde.
 2. Governance Kompas’ werken mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de opdracht. Indien contractpartij wenst de werken van Governance Kompas – zoals adviezen, presentaties of andere (schriftelijke) bijdragen – op een andere manier te gebruiken, dan is hiervoor Governance Kompas’ benodigd als auteursrechthebbende.

Communicatie

 1. Contractpartij en Governance Kompas zullen in communicatie met betrekking tot de opdracht via online en gedrukte media de onderlinge samenwerking en de opdracht alleen benoemen als de inhoud van deze communicatie vóór publicatie onderling is afgestemd.
 2. Contractpartij erkent dat Governance Kompas niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor eventuele schade die ontstaat door communicatie – zoals publicaties en/of advertenties –

door de contractpartij, voor Governance Kompas’ dienstverlening, via elk medium dan ook, op basis van de informatie zoals Governance Kompas’ adviezen of rapporten.

 1. Governance Kompas neemt de wet- en regelgeving voor (online) reclame in acht. Dit betekent onder meer dat haar reclame voor cursussen een waarheidsgetrouw beeld geeft, resp. onder welker auspiciën de cursus plaatsvindt, en een waarheidsgetrouw beeld geeft van de cursus zelf. Dit betekent ook dat de reclame zich onthoudt van enige suggesties van redelijkerwijze niet te verwezenlijken resultaten en van het stellen van niet-erkende ”graden”. Bovendien respecteert Governance Kompas andere onderwijsinstituten als concurrenten en onthoudt Governance Kompas zich van agressieve competitieve uitingen.

Beëindiging

 1. Iedere opdracht wordt aangegaan voor de duur daarvan en zal daarom van rechtswege eindigen wanneer de opdracht is afgerond.
 2. Zowel Governance Kompas als contractpartij hebben het recht om hun overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat de opzeggende partij tot een schadevergoeding zal zijn verschuldigd:
  • in geval de wederpartij een beroep doet op overmacht in de zin van het Burgerlijk Wetboek en de overmachtperiode langer dan drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze periode langer dan drie maanden gaat duren;
  • in geval door de wederpartij surseance van betaling is aangevraagd, de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, in staat van liquidatie is verklaard of als op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd.
 3. Contractpartij zal in geval van beëindiging van de opdracht, om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door Governance Kompas tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan contractpartij verstuurde facturen, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
 4. Governance Kompas is in geval van beëindiging van de opdracht, om welke reden dan ook, tegenover contractpartij nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
 5. Indien de overeenkomst tussen Governance Kompas en contractpartij wordt beëindigd, om welke reden dan ook, is Governance Kompas gerechtigd reeds gemaakte kosten en vergoedingen voor de (voorbereiding van de) uitvoering van de opdracht, door te berekenen aan de contractpartij. Deze bedragen worden op het moment van beëindiging direct opeisbaar.

Overig

 1. Verplichtingen uit deze algemene voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de overeenkomst van opdracht voort te duren, blijven na het eindigen dan wel de opzegging van deze overeenkomst voortbestaan, waaronder begrepen de verplichtingen over vrijwaringen van contractpartijen ten behoeve van Governance, aansprakelijkheid, geheimhouding, intellectueel eigendom en rechts- en forumkeuze.
 2. Op alle diensten van Governance Kompas is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen contractpartij en Governance Kompas alsook tussen Governance Kompas en de door haar ingeschakelde derden wordt bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.
 3. In geval van geschillen zullen de partijen eerst trachten het geschil te beslechten in onderling overleg. Zulke inspanningen worden geacht te zijn mislukt wanneer één van de partijen de andere hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld. Daarna kan de kwestie aanhangig worden gemaakt bij de bovengenoemde bevoegde rechter.

Contact

 1. Governance Kompas is per e-mail bereikbaar (info@governancekompas.nl) en telefonisch via +31302378090 voor vragen of feedback.
 2. Met betrekking tot de onderwijsactiviteiten van Governance Kompas zullen vragen van cursisten van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs binnen vastgestelde 5 werkdagen worden beantwoord. Indien vragen een langere verwerkingstijd verlangen, dan zal Governance Kompas dit mededelen binnen 5 werkdagen met een indicatie wanneer een uitvoerig antwoord kan worden verwacht.
 3. De cursist kan voor zijn/haar eigen administratie op verzoek bij Governance Kompas een afschrift ontvangen van de termijnen en voorwaarden van inschrijving.

***